Ajankohtaispäivä_31.10.2017_ALM_Partners

ALM Partners Ajankohtaispäivä – Paneelikeskustelu

ALM Partnersin vuosittaisessa ajankohtaispäivässä käytiin mielenkiintoinen paneelikeskustelu tasehallinnan merkityksestä nykyisessä nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Keskustelussa edustettuina olivat pankkisektorin suuret ja pienet, finanssivalvonta, sekä järjestäjänä toiminut ALM Partners.

Panelistit:

ALM Partners: Jukka Sarkanen, Toimitusjohtaja

Finanssivalvonta: Marjo Risku, Johtava riskiasiantuntija

OP Ryhmä: Elina Ronkanen-Minogue, Head of ALM and Group Treasury

POP Pankkiliitto: Jaakko Pulli, Liiketoimintajohtaja

Ålandsbanken: Heli Huhtala, Head of Treasury

 

Puheenvuoroissa korostui hyvin paljon pankkeihin kohdistuva sääntely, jota varsinkin pienemmät pankit pitävät raskaana. Finanssivalvonnan edustaja kertoi kuitenkin paneelia edeltävässä puheenvuorossaan, että sääntelyn suurin tsunami lienee takanapäin, eikä uusia suuria kokonaisuuksia ole hetkeen tulossa – tuleva sääntely kohdistuisi enemmän jo nykyisin voimassaoleviin normeihin. Tämä herätti tosin epäilyjä. Paneelissa pohdittiin mm. Basel IV:n voimaantuloa, jota ei voitane pitää pienenä uudistuksena.

Sääntelyyn saatiin myös monenlaisia näkökulmia. Esimerkiksi Ålandsbankenin Huhtala oli sitä mieltä, että IRRBB-kehikko on ollut hyvä asia, koska se pakottaa katsomaan asioita laajemmin kuin aiemmin. Tässä taas nähtiin olevan myös liiketoiminnallisia hyötyjä.

Sekä Ålandsbankenin ja POP Pankkiliiton edustajat olivatkin sitä mieltä, että sääntelyn ongelma ei välttämättä ole sen taso tai substanssi – joka on hallittavissa. Ongelmia aiheuttaa ennemminkin toimeenpano, aikataulujen ja ylipäänsä laajojen kokonaisuuksien hallitseminen pienen pankin ”muskeleilla”. Lisäksi ongelmana nähtiin tieto ja sen kulku. Organisaation tasolla ei riitä, että muutama yksittäinen asiantuntija on kartalla – kuinka saada tieto leviämään koko organisaatioon?

Tämä herättikin kysymyksen Finanssivalvonnan edustajalle: voisiko sääntelyä keventää pienemmille pankeille?

Tähän vastattiin, että tämä on mahdollista jo nyt, sillä EBA:n ohjeistuksessa on käytössä suhteellisuusperiaate. Kuitenkin se, kuinka tätä suhteellisuusperiaatetta tulisi noudattaa, jäi epäselväksi. Finanssivalvonnan edustajan mukaan tämän määrittely ei ole kansallisen valvojan asia, vaan EU-tason asia. Viestiseinälle joku tiesi kirjoittaa, että suhteellisuusperiaate koskisi vain frekvenssiä, ei sisältöä.

Keskustelua herättivät myös valvojan käyttämät riskimittarit. ALM Partnersin Jukka Sarkanen ihmetteli taseen nykyarvoriskiin keskittymistä myös pienempien pankkien kohdalla. Miksi lasketaan koko taseen markkina-arvoa sellaistenkin pankkien kohdalla, jotka eivät tätä tasettaan tule realisoimaan? Korkokatteen tuloriskin mittaaminen olisi Sarkasen mukaan järkevämpää. Fivan edustajan mukaan nykyarvoriskiä mittaamalla saadaan pidemmän aikavälin kuva riskeistä.  Sarkasen mukaan tuloriskiäkin voidaan kuitenkin mallintaa varsin pitkälle tulevaisuuteen.

Suurimman pankkiryhmittymän, OP-ryhmän, edustajan suusta kuultiin useaan kertaan sana disruptio. Hän pohti, mikä tasehallinnan rooli tulee olemaan nykyisessä muuttuvassa toimintaympäristössä. Onko tulevaisuudessa enää vain pankin taseen hallintaa, vai onko näkökulmaa laajennettava myös muuhun liiketoimintaan?

Johdannaisten keskitettyyn selvitykseen nähtiin jälleen hieman erilaisia näkökulmia. Ålansbankenin edustaja piti uudistusta loppujen lopuksi hyvänä ja mahdollisesti jopa kuluja säästävänä toiminnan tehostumisen myötä huolimatta projektin kustannuksista. Toisaalta ALM Partnersin Jukka Sarkasen mielestä johdannaisten keskitetty selvitys on hyvä esimerkki liian raskaasta sääntelystä pienelle pankille – suuret etupainotteiset kustannukset ovat liian suuria suhteessa toiminnan kokoon. Kaikki panelistit näkivät kuitenkin johdannaisten käytön positiivisena asiana riskienhallinnan näkökulmasta.

Paneelissa heräsi myös keskustelua sääntelyn ulkopuolisista toimijoista. Miksi pieniäkin pankkeja valvotaan tiukalla otteella, kun samaan aikaan pankkisääntelyn ulkopuolella olevien toimijoiden määrä kasvaa? Valvojan edustaja näki uudet toimijat jopa positiivisina, sillä ne hajauttavat riskejä. Toisaalta finanssivalvonnan edustaja painotti, että tilannetta kuitenkin tarkkaillaan aktiivisesti näiden toimijoiden osalta.

ALM Partnersin Sarkanen pohti myös kiristyvän sääntelyn vaikutusta yritysluototukseen. Pankit tuntuivat kuitenkin olevan melko yksimielisiä siitä, että yritykset ovat saaneet kyllä rahoitusta pankeista huolimatta kiristyvästä sääntelystä – lisäksi Suomen pankkisektori on panelistien mukaan hyvässä kunnossa.

Paneelikeskustelun loppupuolella keskustelu siirtyi mahdollisiin tulevaisuuden riskeihin. Riskinä nähtiin mm. pitkään jatkunut EKP:n kevyt rahapolitiikka. Esimerkiksi Ålandsbankenin Heli Huhtala oli huolissaan likviditeetin suuresta määrästä suhteellisen pienillä pohjoismaisilla markkinoilla. ALM Partnersin Sarkanen oli likviditeetin lisäksi huolissaan myös varallisuusarvojen huimasta kasvusta.

POP Pankkiliiton & OP Ryhmän edustajat näkivät tulevaisuuden haasteina myös asiakaspidon. Miten esimerkiksi tuleva maksupalveludirektiivi ja digitalisaation myötä muuttuva toimintaympäristö tulevat vaikuttamaan asiakaskenttään? Tulevatko asiakkaat tulevaisuudessa vaihtamaan palvelua useammin? Finanssivalvonnan edustaja arveli, että esimerkiksi talletusten pysyvyys saattaisi heikentyä uusien teknologioiden käyttöönoton myötä.

Huolta herätti myös se, että sääntely ei pysy perässä muuttuvassa maailmassa ja riskejä kasaantuu esimerkiksi varjopankkisektorille.

Konsta Lindqvist

Analyytikko

Erinomaista vuotta 2018!

Olemme yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa rakentamassa mainiota vuotta 2018. Edessämme on mielenkiintoinen vuosi, finanssialan ja treasury-toimintojen kehittyessä muuttuvan toimintakentän, regulaation ja taloudellisen raportoinnin maailmassa. Uuteen vuoteen olemme lähdössä innolla. Näemme muuttuvan maailman ja teknologisen kehityksen luomat mahdollisuudet sekä rahoitusalan ja palveluiden kehittymiseen että asiakkaidemme kanssa yhdessä tässä ympäristössä onnistumiseen.

 

ALM Partners ja kasvun vuosi 2018

Vuosi 2017 oli meille ALM Partnersilla jälleen vahvan kasvun vuosi. Liiketaloudelliseen kasvutarinaamme kuuluvat menestyksekkään yhteistyön aloittaminen kolmen uuden suomalaisen finanssialan toimijan kanssa ja yhteistyörakenteidemme kehittyminen Ruotsissa. Tarjoamme asiakkaillemme toimialamme kärkitason asiantuntijaosaamista, ratkaisuja ja palveluita. Liikevaihdollisesti olemme kasvaneet keskimäärin 18 % vuodesta 2011 lähtien; vuonna 2017 saavutimme 4,5 miljoonaan euron liikevaihtotason.

Vuoteen 2018 jatkamme samalla tutulla aktiivisuudella ja innolla, päätehtävänämme asiakkaidemme liiketoimintojen tukeminen ja yhdessä kehittäminen. Tavoitteenamme vuodelle ovat a) kehittyvät ja innovatiiviset ratkaisut finanssialan murroksessa ja b) liiketoimintojemme ja osaajamäärämme menestyksekkään kasvupolun jatkaminen.

 

Menestyvät asiakkaat, luotettavat palvelut ja osaava henkilöstö

ALM Partnersin palvelut keskittyvät liiketoimintalähtöiseen kehittämiseen niin tasehallinnan, riskienhallinnan, järjestelmien kuin raportoinninkin alueilla. Työskentelemme ja kehitymme yhdessä mahtavien asiakkaidemme kanssa. Asiakkaamme ovat pankkeja, finanssialan toimijoita sekä yritysten treasury- ja rahoitusvastuullisia henkilöitä.

Upea henkilöstömme, menestyvät asiakkaamme sekä tehokkaiksi, luotettaviksi ja liiketoimintaa edistäväksi koetut palvelumme muodostavat liiketoimintojemme perustan. Vuonna 2017 saavutimme jälleen luotettavuus- ja palvelutasomittareillamme hienoja ennätyksellisen hyviä tuloksia. Kiitos asiakkaillemme loistavasta yhteistyöstä ja hyvästä palautteesta!

 

Ajankohtaispäivä 2018

Järjestimme 31.10.2017 suurmenestykseksi nousseen ALM Partnersin ajankohtaispäivän. Tilaisuuteemme osallistui yli 170 finanssi- ja talousalan asiantuntijaa. Pääsimme kuulemaan ja keskustelemaan huipputason puhujien kanssa (Olli Rehn, Sixten Korkman, Bruce Oreck) sekä keskustelemaan keskenämme yhdessä, alan parhaiden asiantuntijoiden kanssa.

Vuoden 2018 ajankohtaispäivämme tulee olemaan entistä kattavampi. Kärkipuhujien ja ALM Partnersin asiantuntijoiden syväluotaavien esitysten lisäksi tuomme tänä vuonna entistä vahvemmin mukaan johtavien toimialaedustajien puheenvuoroja. Ajankohtaispäivän 2018 teemoihin tulevat kuulumaan mm. pankki- ja rahoitusalan muutostrendit (ml. Fintech), tasehallinta, analytiikka ja koneoppiminen, sekä riskienhallinnan ja regulaation uusimat tuulet. Varaathan kalenteristasi jo päivän 2.10.2018!

Tiedotamme ajankohtaispäivän aiheista ja puhujista medioissamme, jonka kautta voit antaa meille myös ideoita ja palautetta. Seuraathan toki meitä myös kanavissa LinkedIn, Twitter ja Facebook.

 

 

Menestystä vuoteen 2018!

Aaro Mäkelä

varatoimitusjohtaja

ALM Partnersin ajankohtaispäivä 2018 – Save the date 2.10.2018!

ALM Partners järjestää järjestyksessään 7. ajankohtaispäivän 2.10.2018.

Viime vuonna järjestimme onnistuneen ajankohtaispäivän 31.10.2017 huippupuhujien säestämänä (mm. Olli Rehn, Sixten Korkman, Bruce Oreck). Lisäksi tilaisuudessa kuultiin useita ALM Partnersin, yhteistyötahojen ja asiakkaidemme asiantuntijapuheenvuoroja. Tilaisuuteemme osallistui noin 170 finanssi- ja talousalan asiantuntijaa. Kokonaisuutena tilaisuus erinomaisissa hotelli Clarionin tiloissa oli laajasti osallistujien puolelta kiitelty.

 

Vuoden 2018 ajankohtaispäivä tullee olemaan entistä parempi. Kärkipuhujien ja ALM Partnersin asiantuntijoiden syväluotaavien esitysten lisäksi tuomme entistä vahvemmin mukaan johtavien toimialaedustajien puheenvuoroja. Ajankohtaispäivän 2018 teemoihin tulevat kuulumaan mm. pankki- ja rahoitusalan muutostrendit (ml. Fintech), tasehallinta, analytiikka ja koneoppiminen, sekä riskienhallinnan ja regulaation uusimmat tuulet.

Varaathan kalenteristasi jo päivän 2.10.2018!

 

Tiedotamme ajankohtaispäivän aiheista ja puhujista medioissamme, jonka kautta voit antaa meille myös ideoita ja palautetta. Seuraathan toki meitä:

jotta saat viimeisimmät päivitykset niin tulevasta tapahtumasta kuin muista ajankohtaisista toimialaan liittyvistä keskusteluista!

IRRBB konferenssi Lontoossa 22-24.11.2017

Kävimme marraskuussa edustamassa ALM Partnersia tasehallinnan ydinalueelle eli peruspankkitoiminnan korkoriskiin keskittyneessä IRRBB -konferenssissa. Konferenssissa käsiteltiin monipuolisesti korkoriskin mittaamista valvojan suosimasta NPV -näkökulmasta sekä liiketoiminnan ohjaamisen perspektiivisestä käyttökelpoisemmasta NII -näkökulmasta. Kentin yliopiston professori Moorad Choudhry toi omassa esityksessään erittäin asiantuntevasti esiin NII -näkökulman tärkeyden korostaen lisäksi tasehallinnan strategisen suunnittelun tärkeyttä. Pitkäjänteisen, koko taseen strategisen suunnittelun avulla on mahdollista saavuttaa optimaalinen korkokatteen taso pankin riskinottohalukkuuden mukaisella riskitasolla. Keskeistä on suunnitella tasetta kokonaisvaltaisesti ja hyväksikäyttää johdannaissuojausten lisäksi taseen luontaista suojausta, jota voidaan luoda esimerkiksi ottamalla tasehallinnan näkökulma aktiivisesti mukaan asiakastuotetarjonnan suunnitteluun.

 

Jukka Sarkanen paneelikeskustelussa

Osallistuimme paneelikeskusteluun

ALM Partnersin toimitusjohtaja Jukka Sarkanen osallistui konferenssissa paneelikeskusteluun, jonka aiheena oli asiakaskäyttäytymiseen liittyvät oletukset ja mallinnus IRRBB -kehikossa. Paneelissa käytiin asiantuntevasti läpi eräpäivättömien talletusten sekä lainojen ennenaikaisen takaisinmaksun mallintamiseen liittyvää problematiikkaa, joissa tehtävät mallinnusratkaisut vaikuttavat suuresti korkoriskilaskennan lopputulemina saataviin lukemiin.

 

 

Mika Mattila

Helsinki ALM Patners Oy

Kuukauden markkinauutiset 11/2017

Yhä pienempi osa säästöistä määräaikaistalletuksissa

Suomen rahalaitosten euromääräinen määräaikais- ja sijoitustalletuskanta kutistui Q3/2017 aikana 1,8 mrd. € / −6,9 % ja vuoden alusta yhteensä 2,1 mrd. € / −7,9 %. Samalla koko talletuskanta kasvoi vuoden alusta 0,6 mrd. € / 0,5 %, joten kannassa on ollut voimakasta siirtymää määräaikaisista yön yli -talletuksiin. Avistakanta kasvoikin kvartaalin aikana 1,8 mrd. € / 2,0 % ja vuoden alusta 2,6 mrd. € / 2,9 %. Suomen rahalaitoksissa oli euromääräisiä määräaikais- ja sijoitustalletuksia syyskuussa yhteensä 23,9 mrd. €.

Matalien korkojen vallitessa ihmiset ovat myös siirtäneet säästöjään sijoitusrahastoihin. Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen kanta on kasvanut vuoden kolmannen kvartaalin aikana 2,4 mrd. € / 2,1 %, josta 1,3 miljardia oli uusia sijoituksia ja 1,1 miljardia arvonmuutosten aiheuttamaa. Vuoden alusta rahastokanta on kasvanut 10,5 mrd. € / 9,7 % uusien nettosijoitusten ollessa 6,6 mrd. € ja arvonmuutosten 3,9 mrd. €. Varsinkin osake- ja yhdistelmärahastot ovat vetäneet kannan kasvua korkorahastojen ollessa vähemmän suosittuja. (Lähde: Suomen Pankki).

EBA:lta uusi ohjeistus korkoriskin hallinnasta

Euroopan pankkivalvontaviranomainen (EBA) julkaisi lokakuun lopussa kommentoitavaksi uuden ohjeistuksen muun kuin kaupankäyntitoiminnan aiheuttaman korkoriskin hallinnasta (IRRBB) Baselin komitean aiempiin suosituksiin perustuen. Ohjeistus on implementoitava vuoden 2018 aikana ja se aiheuttaa muutoksia ainakin NPV-raportointiin. Uusi ohjeistus on luettavissa täältä.

Kiitos osallistumisesta Ajankohtaispäivään!

Suuri kiitos osallistumisestanne ja kiinnostuksestanne Ajankohtaispäivä-tapahtumaa kohtaan.

Ajankohtaispäivä järjestettiin tiistaina 31.10.2017 Clarion Hotel Helsingin upeissa puitteissa. Päivässä oli mukana kaikkiaan noin 170 finanssi- ja talousalan ajankohtaisista teemoista kiinnostunutta osallistujaa ympäri Suomen.

Päivä oli erittäin onnistunut, ja haluamme tuoda vielä mieliinne päivän esitykset ja tunnelmat.

Toivottavasti näemme teidät taas ensi vuonna Ajankohtaispäivässä 2018!

Ajankohtaispäivä_31.10.2017_ALM_Partners
Ajankohtaispäivä_ALM_Partners

Kuukauden markkinauutiset 10/2017

Opintolainoja nostetaan ennätysmääriä

Opintolainakannan elokuun vuosikasvu oli ennätyksellinen 17,2 %, ja opintolainat kattavat jo 2 % kaikista kotitalouslainoista. Elokuun alussa tuli voimaan opintotukiuudistus, jonka myötä lainaa voi nostaa yli 60 % aikaisempaa enemmän. Tämä näkyy kasvuvauhdissa suurimman osan opiskelijoista nostaessa koko sallitun määrän. Kannustimet opintolainan ottoon ovat selvästi toimineet, sillä yhä useampi opiskelija nostaa lainaa jo ensimmäisenä lukuvuotenaan. Viime joulukuussa 37 % uusista opiskelijoista oli opintovelallisia, kun vuonna 2011 vastaava luku oli 19 %. Korkeakouluopiskelijat voivat nostaa lainaa kahdesti vuodessa, joten seuraava entistä suurempi piikki opintolainojen kasvussa on odotettavissa tammikuussa. (Lähde: Suomen Pankki ja Kela).

 

Opintotuen muuttuessa yhä lainapainotteisemmaksi tulee lainanotto osaksi yhä useamman nuoren aikuisen elämää. Opintolaina voi olla tuoreen opiskelijan ensimmäinen tärkeä oman talouden päätös, ja lainaa tarjoavan pankin suhtautumisella sekä lainan myöntämiseen että takaisinperintään on suuri vaikutus opiskelijan tulevaisuuden asenteisiin velasta ja pankkitoiminnasta. Pankille vähäriskisen opintolainan näkyvä ja reilu tarjoaminen luo vahvoja asiakassuhteita ja vähentää kynnystä ottaa lainaa myös jatkossa. Tämä asiakaskunta kasvaa nyt nopeammin kuin koskaan aikaisemmin.

 

EKP suunnittelee uutta viitekorkoa yön yli -markkinoille

EKP tiedotti 21.9. suunnittelevansa uutta vakuudettomille ja euromääräisille yön yli-markkinoille suunnattua viitekorkoa. Kehitteillä olevan yön yli -koron on tarkoitus täydentää nykyistä tarjontaa ja varmistaa viitekorkojen saatavuus. Viitekorko tulee perustumaan vuonna 2016 käynnistettyyn rahamarkkinatilastointiin mutta laskutapaa EKP ei ole vielä määritellyt tarkemmin. Ehdotus laskentamenetelmästä on EKP:n mukaan tarkoitus saada jo vuoden 2018 aikana markkinaosapuolten kommentoitavaksi. Kokonaisuudessaan viitekoron odotetaan olevan valmis käyttöön ennen vuotta 2020. Lue lisää keskuspankin sivuilta

Uusi työryhmä kehittää riskitöntä viitekorkoa euroalueelle

EKP, FSMA, ESMA ja Euroopan komissio ovat perustamassa uuden viitekorkotyöryhmän jonka tarkoituksena on antaa suositus riskittömästä yön yli -korosta joka voisi tulevaisuudessa toimia vaihtoehtona nykyisille viitekoroille. Prosessin läpinäkyvyyden ja markkinoiden hyväksynnän takaamiseksi työryhmä tulee tekemään tiivistä yhteistyötä markkinoiden eri osapuolten ja viranomaisten kanssa koko projektin ajan. Suosituksen antamisen lisäksi työryhmän on tarkoitus selvittää erilaisia lähestymistapoja, jotta tarvittaessa vaihtoehtoiseen viitekorkoon siirtyminen onnistuisi mahdollisimman saumattomasti. Lue lisää keskuspankin sivuilta

 

Kuukauden markkinauutiset 9/2017

Suomen Pankin tilastoja

Kotitaloudet nostivat heinäkuussa uusia asuntolainoja yhteensä 1,4 miljardin euron edestä keskikorolla 1,07 % (laskennallinen marginaali 1,05 %). Yhteensä asuntolainoja kotitalouksilla oli heinäkuussa 95 miljardia euroa, ja koko kannan keskikorko oli 1,04 %. Pankkien asettamien marginaalien trendi on ollut laskeva vuoden 2013 kesästä lähtien, ja laskennallinen marginaali on pudonnut edellisen 12 kuukauden aikana 12 korkopistettä. Heinäkuun aikana tehtyjen uusien määräaikaistalletuksien keskikorko oli 0,41 %.Lähde: Suomen Pankki

Asuntojen hinta & vuokrakehitys

Asuntojen hinnat ovat edelleen jatkaneet nousuaan. Vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat verrattuna edellisvuoden toiseen kvartaaliin 1,8 % koko maassa. Hintojen nousun takana on pääkaupunkiseudun hintakehitys. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat peräti 3,9 % (vrt. Q2 2016). Muun Suomen hintakehitys oli nollan prosentin tuntumassa (-0,1 %).

Vuokrat olivat niin ikään nousussa, joskin vuokrien kehityksessä ero pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välillä oli maltillisempaa. Pääkaupunkiseudulla vuokrat nousivat 2,8 % ja muualla suomessa 2,3 % (vuosimuutos Q2 2016-Q2 2017). Koko maassa vuokrat nousivat kyseisellä ajanjaksolla 2,8 %. Lähde: Tilastokeskus

Kuukauden markkinauutiset – 8/2017

Libor haudataan

Ison-Britannian finanssivalvoja, FCA, kertoi heinäkuun lopussa Libor-viitekoron (London Interbank Offered Rate) alasajosta vuoteen 2021 mennessä. Pankkien välisten vakuudettomien luottojen korkoa mittaava Libor on ollut monien skandaalien keskiössä. Pankit jäivät esimerkiksi finanssikriisin jälkeen kiinni Libor-koron pitkäaikaisesta manipulaatiosta ja ovat maksaneet tästä sakkoina jopa 9 miljardia $. (Bloomberg)

Liborin poistuminen ei kuitenkaan liity menneisiin skandaaleihin, vaan alla olevan pankkien välisen vakuudettoman tukkurahoitusmarkkinan huomattavaan hiljentymiseen.

FCA:n johtajan Andrew Baileyn mukaan Libor tulee poistumaan, koska alla oleva markkina ei enää ole riittävän aktiivinen. Baileyn mukaan eräälle valuutalle ja korkojakson pituudelle todellisten pankkien välisten (hyväksyttävien) transaktioiden määrä oli vuonna 2016 vain 15 kpl, vaikka Libor noteerataan päivittäin. (Libor perustuu paneelipankkien ilmoitukseen korosta, jolla ne ovat valmiita lainaamaan.) FCA:n johtaja kysyykin puheessaan osuvasti: ”If an active market does not exist, how can even the best run benchmark measure it?”.

Libor on käytössä hyvin laaja-alaisesti mm. johdannaissopimuksissa ja asuntolainojen viitekorkona. Jää nähtäväksi millä korko tullaan lopulta korvaamaan.

Päätöksellä voi olla vaikutuksia myös Euribor-korkoon. Aiemmin tämän vuoden toukokuussa Euroopan rahamarkkinainstituutin (EMMI) kaavailema Euribor-koron transaktioperusteinen laskentauudistus lykkääntyi jälleen. Miltä Euribor-koron tulevaisuus näyttää nyt kun Libor-korosta ollaan siirtymässä pois?

Lisätietoa:

Bloomberg

Financial Conduct Authority

Kulutusluottojen myynti vilkasta

Suomalaisten kotitalouksien kulutusluottokanta on ollut selvässä kasvussa vuoden 2017 aikana. Suomen rahalaitosten kulutusluottokanta on kasvanut kuluvana vuonna 4,8 %. Luvussa ovat mukana myös tili -ja korttiluotot. Koko kulutusluottokannan keskikorko oli kesäkuun lopussa 4,69 %.

Kesäkuussa kulutusluottokanta (pl. tili -ja korttiluotot) jatkoi vahvaa kasvuaan kasvaen 7,4 % (vrt. kesäkuu 2016: 4,4 %). Uusien vaihtuvakorkoisten kulutusluottojen keskikorko oli kesäkuussa 4,07 % ja todellinen vuosikorko 5,24 %.

Asuntolainojen tapaan selvästi suurin osa kulutusluotoista on vaihtuvakorkoista. Peräti 78 % Suomessa toimivien luottolaitosten kulutusluottokannasta on sidottu vaihtuviin korkoihin.
Lähde: Suomen Pankki

Pankkien osavuosikatsaukset Q2/2017

Vuoden toisen kvartaalin aikana suurimpien Suomessa toimivien pankkien korkokatteiden kehitys oli pääosin nousujohteista edellisvuoteen nähden. Etenkin Handelsbankenin korkokate kasvoi vahvasti (+7,5 %), ja lisäksi esimerkiksi OP Ryhmän kate nousi +4,2 % Q2/2016 nähden. Sen sijaan Aktian korkokate laski -5,0 %.

Lisäksi nettopalkkiotuotot nousivat vahvasti edelleen. Esimerkiksi Aktian ja Ålandsbankenin nettopalkkiotuotot kasvoivat Q2 aikana yli +18 % edellisvuoden vastaavaan kvartaaliin verrattuna. Myös Handelsbankenin (+10,0 %) ja Nordean (+5,7 %) palkkiotuotot karttuivat selvästi.

Laina- ja talletuskantojen kehitys oli sen sijaan vaisumpaa. Nordean laina- ja talletuskannat painuivat -8,7 % ja -3,3 % – Aktian vastaavat kannat laskivat puolestaan -4,0 % ja -1,2 % Q2/2016 nähden. Ålandsbankenin ja OP Ryhmän osalta kehitys oli sen sijaan päinvastainen: Ålandsbankenin lainakanta kasvoi +7,9 % ja talletuskanta puolestaan +10,2 %, kun taas OP Ryhmän vastaavat luvut olivat +4,2 % ja +5,6 %.

Kuukauden markkinauutiset – 7/2017

Italian pankkipelastukset – kriisinratkaisulainsäädännön uskottavuus koetuksella

Italian pankkisektorilla tehtiin kesäkuun lopulla uudelleenjärjestelyjä, kun kaksi ongelmapankkia, Veneto Banca ja Banca Popolare di Vicenza päästettiin konkurssiin ja siirrettiin osittain Intesa Sanpaololle. Pankkiunionin kriisinratkaisuviranomainen (SRB) totesi, etteivät pankit ole riittävän suuria aiheuttaakseen rahoitusjärjestelmän kannalta systeemiriskiä, jolloin vastuu siirtyi SRB:ltä Italian valtiolle. Järjestelyn myötä Italian valtio onkin luvannut enimmillään 17 mrd. euroa pankkien tukemiseen. Sijoittajanvastuu ei toteutunut seniorivelkakirjojen kohdalla ja veronmaksajien piikki aukesi jälleen.

Espanjassa ongelmiin ajautunut Banco Popular myytiin nimelliseen euron hintaan Banco Santanderille aikaisemmin kesäkuussa. Santander järjestää osakeannin, jolla se pyrkii hankkimaan 7 mrd. euroa Banco Popularin pääomittamiseksi. Menettely hoidettiin kriisinratkaisulainsäädännön mukaisesti, ja tappiot siirtyivät veronmaksajien sijaan osakkeenomistajille sekä osalle velkojista, eikä julkisia varoja jouduttu käyttämään.

Vuoden 2016 alusta pankkien on tullut noudattaa EU:ssa kriisinratkaisulainsäädäntöä, jolla pyritään vähentämään julkisten varojen käyttöä ja lisäämään sijoittajavastuuta pankkien konkurssitilanteissa. Säädösten mukaan julkisia varoja ei esimerkiksi voida käyttää pankkien tukemiseen ennen kuin sijoittajat ovat kärsineet 8 %:ia tappioita taseen veloista. Italian tapauksissa tätä menettelyä ei noudatettu. Banco Popularin järjestely sen sijaan hoidettiin sääntöjen mukaisesti kriisiratkaisuneuvoston (SRB) kautta.

Veneto Bancan ja Banca Popolare di Vicenzan lisäksi Italian valtio on joutunut rahoittamaan jo pitkään ongelmissa rypenyttä Monte dei Paschia. Ongelmapankkien eriävä kohtelu onkin herättänyt kritiikkiä pankkiunionia kohtaan. Pelaavatko kaikki samoilla säännöillä?

Makrovakauspäätös: Sisäisiä malleja käyttäville pankeille 15 % riskipainon vähimmäistaso

Finanssivalvonnan johtokunta päätti 27. kesäkuuta asettaa sisäisiä (IRBA) malleja käyttäville pankeille riskipainojen vähimmäistason. Vähimmäistaso asettuu 15 %: iin ja päätös astuu voimaan 1.1.2018. Kyseisen päätöksen valmistelusta ilmoitettiin jo aiemmin maaliskuussa. Muutoksella on tarkoitus vahvistaa rahoitusjärjestelmää varautumalla keskipitkän aikavälin järjestelmäriskeihin. Muutos tulee vaikuttamaan joidenkin sisäisiä malleja käyttävien pankkien vakavaraisuuteen riskipainotettujen varojen kasvun johdosta.

Lisätietoa: Finanssivalvonta

Jotta sivuston käyttö olisi sinulle sujuvaa, ALM Partners yhteistyökumppaneineen käyttää evästeitä. Jatkamalla lukemista hyväksyt evästeet. Lisätietoja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close